مقامات | مسابقات

Titles and weightlifting

مقامات و مسابقات کشوری

2007

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی مجارستان
 

2008

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی یونان
 

2009

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی استرالیا
 

2010

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی لهستان
 

2012

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی اوکراین
 

2013

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی ایتالیا
 

2013

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی مالزی
 

2014

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی آذربایجان
 

2015

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی فنلاند
 

2016

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی آلمان
 

2016

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی ژاپن
 

2017

عنوان قهرمانی مسابقات کشوری و انتخابی جهانی نیوزلند